ANUNCIO. Aprobación inicial da modificación do Regulamento de Honores e Distincións do Concello da Cañiza

Alcaldía

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN REGULAMENTO HONORES

O Pleno do Concello de A Cañiza (Pontevedra), en sesión celebrada na data 28 de xullo de 2022, aprobou inicialmente MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE HONORES E DISTINCIÓNS NO CONCELLO DE A CAÑIZA.

De conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, reguladora das Bases do Réxime Local, o acordo provisional referido faise público por un prazo de trinta (30) días hábiles, mediante anuncios no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello para que os interesados poidan examinar o expediente e formular reclamacións e suxestións que estimen pertinentes (así mesmo se publicará no sitio web).

No caso de que non se presenten reclamacións dentro do indicado prazo, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional. O expediente completo pode consultarse na Secretaría do concello, donde se atopa de manifesto.

Documento asinado por LUIS ANTONIO GÓMEZ PIÑA, Alcalde do Concello.