ANUNCIO: A Deputación de Pontevedra concede ao Concello unha axuda de 6655,00€ para "asistencia técnica para a presentación da candidatura deste Concello ao PIREP LOCAL"

Urbanismo

ANUNCIO

LOGO DIPUTACION

 

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, na sesión de data 1 de xullo de 2022 acordou concederlle ao Concello de A Cañiza, unha subvención por importe de 6.655,00 euros, para “ASISTENCIA TÉCNICA PARA A PRESENTACIÓN DA CANDIDATURA DESTE CONCELLO AO PIREP LOCAL” segundo o disposto BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA CON POBOACIÓN INFERIOR A 50.000 HABITANTES PARA O FINANCIAMENTO DOS GASTOS DERIVADOS DA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS DE PROXECTOS SUBVENCIONABLES AO ABEIRO DA CONVOCATORIA DO PIREP LOCAL (Expdte.: 2022024784)

E para que conste a efectos de dar cumprimento ao esixido nas citadas bases asino a presente.

Documento asinado electrónicamente por LUIS ANTONIO GOMEZ PIÑA, Alcalde do Concello.