ANUNCIO. A Deputación de Pontevedra concede ao Concello da Cañiza unha subvención de 4.608,60€ para “Conservación do peto de ánimas de Vilariño en Santiago de Parada”

Servizos básicos, obras, parques e xardíns

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión do 10 de decembro de 2021, acordou concederlle ao Concello de A Cañiza, unha subvención por importe de  4.608,60 euros para “Conservación do peto de ánimas de Vilariño en Santiago de Parada” segundo o disposto nas bases reguladoras de subvencións para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2021 (Expdte nº 2021056319)

E para que conste a efectos de dar cumprimento ao esixido nas citadas bases asino a presente.

Documento asinado electrónicamente por LUIS ANTONIO GOMEZ PIÑA, Alcalde do Concello.

 

Logo Deputacion Provincial de Pontevedra