Taboleiro de anunciosIr a esta sección

14 de xuño de 2021
 
Unha vez publicado o presente listado adquire o carácter de definitivo. As opcións asignadas por cada aspirante veñen determinadas segundo a preferencia que marcou cada candidato/a na solicitude, sempre e cando adquirira a condición de admitido/a nas mesmas. 
 
O día 16 de xuño de 2021, no 2º andar da Casa Consistorial do Concello da Cañiza, sito na rúa Oriente, 11, ás 11:30 da mañá, cítase a todos/as os/as aspirantes que non estén exentos de realizar a proba práctica de coñecementos de galego para a realización da mesma.
compartir

axenda