Taboleiro de anunciosIr a esta sección

20 de outubro de 2017

Concesión ao Concello de A Cañiza dunda subvención  por importe de 38.571,80 euros, para o financiamento da actuación de “MELLORA DA SINALIZACIÓN E CREACIÓN DE APARCADOIRO PARA OS RECURSOS TURÍSTICOS DA PARROQUIA DE PETÁN” 

-ANUNCIO-

Por Resolución da Axencia Galega de Turismo de data 27.07.3017, acordouse concederlle ao Concello de A Cañiza, unha subvención por importe de 38.571,80 euros, para o financiamento da actuación de “MELLORA DA SINALIZACIÓN E CREACIÓN DE APARCADOIRO PARA OS RECURSOS TURÍSTICOS DA PARROQUIA DE PETÁN” ao abeiro da Resolución do 29 de decembro de 2016 polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais para o fomento da accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos no medio rural, cofinanciadas co fondo Europeo Agrícola de Desenolvemento Rural (Feader) no marco do PDR  de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2017.

 

Documento asinado electrónicamente  (art. 19 da Lei 11/2007)

por MIGUEL A. DOMINGUEZ ALFONSO,

Alcalde do Concello de A Cañiza. 

  5. Anuncio.pdf
compartir

axenda