Corporación, comisións e plenoIr a esta sección

Comisións

 

 

Comisións

Dependen do Pleno Municipal e están constituídas por unha serie de membros que designan os grupos políticos en proporción ao número de concelleiros que cada un deles ten no Pleno. A funcións das comisións concéntranse no estudo, informe e consulta dos temas que se someten ao Pleno, o seguemento da xestión do alcalde e do seu equipo de goberno e a xestión de todas aquelas funcións que o Pleno lle delegue directamente.

Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Persoal e Asuntos Varios

Integrada por 7 membros, dos cales 4 corresponden ao Grupo Municipal do PP, e 3 ao Grupo Municipal do PS de G-PSOE,  respectándose a previsión de proporcionalidade do artigo 20.1 c) in fine da LRBRL.

 

 • Miguel Adolfo Domínguez Alfonso ( P.P.)
 • Rubén Fernández reinaldo  ( P.P.)
 • Sonia Alvarez Gesteira ( P.P.)
 • José Rogelio Gómez Estévez ( P.P.)
 • Miguel Angel Gómez Antón (P.S.O.E.)
 • Vanesa Reza Sampayo (P.S.O.E.)
 • Rafael Fernández Fernández  (P.S.O.E.)

 

Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas

           
Integrada por 7 membros, dos cales 4 corresponden ao Grupo Municipal do PP e 3  ao Grupo Municipal do PS de G-PSOE,  respectándose a previsión de proporcionalidade do artigo 20.1 c) in fine da LRBRL.

 • Miguel Adolfo Domínguez Alfonso ( P.P.)
 • Ana María Cerviño Alvarez ( P.P.)
 • Carlos Rincón Moraña ( P.P.)
 • Ana Belén Alejandro Alvarez ( P.P.)
 • Luis Antonio Gómez Piña (P.S.O.E.)
 • Pilar Domínguez Domínguez (P.S.O.E.)
 • María José Rodríguez González  (P.S.O.E.)
   

 

compartir